Poistenie právnej ochrany

V spolupráci s Wüstenrot poisťovňa, a.s sme pripravili exkluzívny produkt na zabezpečenie individuálneho poistenia právnej ochrany stavebných inžinierov.

Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá

-    v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch poskytuje služby autorizovaného stavebného inžiniera a/alebo vykonáva odborné činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru,

-    ktorá je znalcom z odboru stavebníctva podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch,

-    ktorá je osobou oprávnenou vydávať certifikáty EHB podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-    ktorá vykonáva činnosť cestného bezpečnostného audítora v zmysle Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 135/2012 Z.z..

 

Aké poistné krytie zabezpečuje poistenie právnej ochrany stavebných inžinierov:

 

 do výšky poistnej sumy 23.000 € ochranu a presadzovanie oprávnených právnych záujmov oblastiach:

a) Náhrada škody - ochrana a uplatňovanie oprávnených občiansko-právnych nárokov poistenej osoby v sporoch o náhradu škody, zakladajúcich sa na ustanoveniach o zákonnej zodpovednosti v sporoch o náhradu škody:

1. spôsobenú nesprávnym výkonom činnosti poisteného uplatnených voči poistenému poškodeným alebo jeho dedičom,

2. spôsobenú poistenej osobe konaním tretej osoby, ak škoda vznikla z mimozmluvného právneho vzťahu v súvislosti s výkonom činnosti poisteného,

b) Trestné, priestupkové a správne právo - obhajoba poistenej osoby v trestnom, priestupkovom a správnom konaní, ktoré bolo proti nej začaté kompetentným orgánom štátu v dôsledku konania alebo opomenutia konania, ak je toto konanie vedené pre nedbanlivostný trestný čin, priestupok alebo správny delikt, ku ktorému došlo v priamej súvislosti s činnosťou poisteného,

c) Pracovné právo – ochrana a uplatňovanie oprávnených právnych záujmov poistenej osoby:

1. ako zamestnanca v prípade sporov vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu,

2. ako zamestnávateľa v sporoch so zamestnancami,

d) Poistné právo – ochrana a uplatňovanie oprávnených právnych záujmov poistenej osoby vzniknutých na základe poistných zmlúv, ktorých predmetom je poistenie profesijnej zodpovednosti, alebo poistenie vecí vo vlastníctve poistenej osoby, používaných pri výkone odborných činnosti.

 

Sadzobník pre individuálne poistenie právnej ochrany

 

Poistenie právnej ochrany

Poistná suma

Poistné

fyzická osoba

23 000 €

28 €

právnická osoba

23 000 €

28 € x počet osôb (maximálne 5 osôb)

 -    poistná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok,

 -    čakacia doba je 3 mesiace od začiatku poistenia.

 

Ako dojednať poistenie právnej ochrany:

1.   zaslať vyplnený priložený dotazník s informáciami o poistenom (dotazník nájdete aj na našej webovej stránke www.euro-financie.sk),

2. na Vašu adresu bude doručený na parafovanie návrh poistnej zmluvy spolu so všeobecnými poistnými podmienkami, údajmi o úhrade poistnéhoa následne Vám bude doručená poistná zmluva. Začiatok poistenia je možné dojednať najskôr dňom nasledujúcim po doručení vyplneného dotazníka.